asean destop

asean destop
ศูนย์อาเซียน

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กำหนดการ โครงการ "อาเซียนสัญจร"

กำหนดโครงการ "อาเซียนสัญจร" ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
3 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
4 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
9 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
10 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
11 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
12 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
17 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนภูเขียว
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
19 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
26 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์
31 ก.ค. 55
13.00-16.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมศึกษาดูงานศูนย์อาเซียนศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2555 คณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมศึกษาดูงาน
 โดยมีคณะครูอาจารย์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา 
โดยมีครูอมรา ปราบภัย เป็นผู้แนะโครงสร้าง สื่อ และผลการดำเนินงานของศูนย์ASEAN Dengue Day


               ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เดินทางไปเป็นประธานการรณรงค์  “ชาวชัยภูมิ รวมใจต้านภัยไข้เลือดออกปี 2555” เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day 2012) ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

      นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมกิจกรรมงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue 2012 โดยมีคณะครู อาจารย์ โรงเรียนร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ


การติดตามผลการดำเนินงาน


         วันที่ 5 มิถุนายน 2555 นายประไพ สุนทรมัจฉะ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามประเมินงานของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์อาเซียนของโรงเรียนที่ได้ร่วมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 99 ปี
นายประไพ สุนทรมัจฉะ เยี่ยมชมนิทรรศการอาเซียน ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล